ΑΡΧΕΙΟ -36- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ – Αθήνα 1996


Εθνική συνείδησις: Είναι το προιόν της ιστορικής διαδικασίας μετατροπής ενός Λαού σε Έθνος. Υφίσταται όπου σύνολον ανθρώπων διέπεται υπό μονίμου αλληλεγγύης και μάλιστα αλληλεγγύης η οποία υπερβαίνει τα στενά οικογενειακά όρια.
…Η εθνική συνείδησις είναι δημιούργημα κι αποτέλεσμα της κοινής καταγωγής, κοινής ιστορίας, κοινής παιδείας και πίστεως εις κοινόν πεπρωμένον. Είναι η κοινή πεποίθησις ότι αι παρελθούσαι, παρούσαι και μέλλουσαι γενεαί αποτελούν ένα ενιαίον και ζων σύνολον…


Εθνικόν Κράτος: Δια του όρου νοείται η πολιτειακή μορφή της Εθνοκρατίας. Κατά ένα ορισμόν το εθνικόν κράτος θα πρέπει να είναι: Επαναστατικόν, Κοσμοθεωρητικόν, Εθνικιστικόν, Βιοπολιτικά Επιλεκτικόν, Προοδευτικόν, Αξιοκρατικόν, Οργανικά Δημοκρατικόν, Ρεαλιστικόν, Αντικαπιταλιστικόν, Αντιμαρξιστικόν και Αντιπαρασιτικόν.


Έθνος: Μια ιστορικώς διαμορφωμένη κοινότης ανθρώπων, την οποίαν χαρακτηρίζουν τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία, η κοινή εθνική ιστορική συνείδησις, το κοινόν εθνικόν συναίσθημα και η κοινή εθνική βούλησις. Κατά τους περισσοτέρους συγγραφείς όμως, απαραίτητον συστατικόν στοιχείον είναι η κοινή καταγωγή, η οποία είναι πρωτογενής εάν από της εμφανίσεως του Έθνους εις την ιστορίαν ενυπάρχει φυλετική ομοιογένεια (π.χ. Έλληνες, Γερμανοί, Βάσκοι κλπ) δευτερογενής δε εάν η φυλετική ομοιογένεια επετεύχθη εις μετέπειτα ιστορικούς χρόνους (π.χ. Άγγλοι, Ιταλοί, Γάλλοι κλπ).
…Το έθνος δημιουργείται δια της ανόδου της φυλής εις ανωτέραν πολιτιστικήν στάθμην αποτελεί δε τελείωσιν του βιολογικού φαινομένου της Φυλής…


Κομμουνισμός: Κατά τους Μαρξιστάς, το δεύτερο και τελευταίο στάδιο του Σοσιαλισμού κατά το οποίοι μια κοινωνία μετασχηματίζεται πλήρως και εφαρμόζονται όλαι αι θεωρητικαί προβλέψεις του Μάρξ: Καταργείται το Κράτος, επικρατεί γενική κοινοκτημοσύνη και ο καθένας εργαζόμενος, αναλόγως των ικανοτήτων του, αμείβεται αναλόγως των αναγκών του (αριθμός παιδιών, προσωπικαί απαιτήσεις, προτιμήσεις ψυχαγωγίας κλπ) ενώ κατά το πρώτο στάδιο του Σοσιαλισμού όπου ο καθένας αμείβεται αναλόγως της προσφερομένης εργασίας προετοιμάζεται το έδαφος με τη βοήθεια της Δικτατορίας του Προλεταριάτου δια το «πέρασμα» εις τον Κομμουνισμόν.
Κατά τους μη-Μαρξιστάς δια του όρου νοούνται αφ ενός τα κράτη του Ανατολικού λεγομένου Συνασπισμού ( ΕΣΣΔ – Κίνα κλπ) αφ ετέρου δε τα κόμματα εκείνα τα οποία αποδέχονται τον Μαρξισμό ως ιδεολογία και κυρίως την καλουμένην Λενινιστικήν μεθοδολογία και οργάνωσιν…


Συντεχνιακόν κράτος (corporativisme) : Μία από τας μορφάς τας οποίας δύναται να λάβει η οργάνωσις της οικονομικής ζωής μιάς χώρας, η οποία ακολουθεί υας αρχάς της Διευθυνομένης Οικονομίας.
Το Συντεχνιακόν ή Σωματειακόν Κράτος είναι η εφαρμογή ειδικώτερον, των θεωρητικών αναλύσεων του Νεοσωματειασμού μιας πλέον προκεχωρημένης μορφής Διευθυνομένης Οικονομίας όσον αφορά εις την επέμβαση του Κράτους επί διαφόρων τομέων της Οικονομίας (συνδικαλισμός, έλεγχος τιμών, προγραμματισμός επενδύσεων κλπ.)
Δια της Συντεχνιακής οργανώσεως επιδιώκεται η οργανική ένωσις των διαφόρων ατομικών τάσεων, αι οποίαι δημιουργούνται εκ των πολυπλόκων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και ο συντονισμός των προς εξυπηρέτησιν του Κοινωνικού Συνόλου…


Φυλή: Όρος της Βιολογίας, χρησιμοποιούμενος ειδικώς δια τον άνθρωπον και υπό Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πολιτικής… Βιολογικώς, φυλή είναι μια Συστηματική κατηγορία εις την κλίμακα ταξινομήσεως των οργανισμών η οποία είναι αμέσως κατωτέρα του είδους, της βασικής Βιολογικής και Συστηματικής μονάδος. Ο σημερινός άνθρωπος ανήκει εις το είδος Homo sapiens είναι δε πολυτυπικόν είδος, δηλαδή είδος που αποτελείται από περισσότερους του ενός τύπους έκαστος των οποίων συνιστά και μια μεγάλη ανθρώπινη ομάδα η οποία καλείται φυλή. Συμφώνως προς τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα ως ανθρώπινη φυλή ορίζεται σύνολο ατόμων τα οποία έχουν κοινό γονιδιακό απόθεμα (gene pool) διάφορο του γονιδιακού αποθέματος άλλων ομάδων. Ως κριτήρια διακρίσεως των φυλών χρησιμοποιούνται τόσο σωματικά γνωρίσματα ( κρανιακοί δείκται, ρινικοί δείκται, δείκτης προσώπου, σκελετός, ύψος χρώμα δέρματος, οφθαλμών, χρωματισμός και είδος τριχών κεφαλής κλπ) όσον και βιοχημικά (ομάδαι αίματος, παράγων ρέζους, ενζυμικά συστήματα κλπ)
Διακρίνομεν τρεις μεγάλας φυλετικάς ομάδας: α) Την Λευκήν ή Καυκασία, β) Την Κίτρινην ή Μογγολοειδήν, γ) Την Μαύρην ή Νεγροειδήν.
Ο κλάδος της Φυσικής Ανθρωπολογίας ο οποίος ασχολείται με την αναγνώρησιν και την κατάταξην των φυλών καλείται Φυλογνωσία (Rassenkunde).