ΑΡΧΕΙΟ -7- Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ


Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ
Δημήτριος Δημόπουλος
Εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ – ΑΘΗΝΑ 1980


… Ο μόνος ανθρώπινος σύνδεσμος, τον οποίον η ίδια Φύσις δημιουργεί, είναι η Συγγένεια. Η φυλή επομένως, ως ευρεία συγγενική ομάς ανθρώπων, είναι η «Φυσική Κοινότης»…
…Η ορθή κρίσις δεν είναι προνόμιον των πολλών. Είναι προνόμιον των ολίγων, των επαϊόντων. Αι δίκαιαι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ποτέ υπό της πλειοψηφίας. Λαμβάνονται υπό της μειοψηφίας των Αρίστων. Δικαιώματα ηγεσίας δεν δύνανται να έχουν οι αρεστοί εις τον λαόν, αλλά οι ιεραρχικώς αξιώτεραι προσωπικότητες του λαού…
…Η ύπαρξης κομμάτων θυσιάζει την σφριγηλότητα ενός Κράτους χάριν μιας θλιβεράς πολιτικής ελευθερίας, μιας ελευθερίας επιτρεπούσης - και επιβαλλούσης – εις τον καθένα να εκφέρει γνώμας δια πράγματα, των οποίων τα στοιχεία αγνοεί…
…Το Εθνικόν Ολοκληρωτικόν Καθεστώς είναι αξιοκρατικόν. Αποτελεί τον αντίποδα της Δημοκρατίας. Η ιεράρχισις των πολιτών καθορίζεται βάσει της αξίας των, της αξίας νοουμένης ως βαθμού ατομικής προσφοράς προς το Σύνολον…
…Κατά την εθνικήν αντίληψιν, υπερτάτη οντότης είναι το Έθνος. Άτομα, τάξεις, συνδικάτα, συντεχνίαι κλπ συνεργάζονται υπηρετούντα από κοινού το εθνικόν σύνολον…
…Το Εθνικόν Κράτος δεν είναι αντίθετον της ιδέας της Ελευθερίας, αλλά των ατομικών εκείνων ελευθεριών των στρεφομένων κατά του συνολικού συμφέροντος, είναι δηλαδή αντίθετον της λεγομένης Ασυδοσίας…
…Οι ιδιοκτήται του περιοδικού τύπου είναι οι μόνοι απολαύοντες του δικαιώματος της ελευθερίας γνώμης. Ο τύπος δεν εκφράζει την κοινήν γνώμην. Την δημιουργεί…