ΑΡΧΕΙΟ -53- ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ


ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
Δημοσθένους Στεφανίδου – Τακτικού καθηγητού της Πολιτικής Οικονομίας εν τω Πανεπιστιμίω Θεσσαλονίκης - Αθήνα 1939 – ΤΥΠΟΙΣ: «ΠΥΡΣΟΥ» Α.Ε.


…Το κοινωνικόν ζήτημα συνιστούν αι μεταξύ των κοινωνικών τάξεων διενέξεις, οφειλόμεναι εις δύο κυρίως λόγους: Πρώτον εις το γεγονός, ότι η εδράζουσα εις τάξεις διάκρισιν ανισότης των ανθρώπων υπέθαλπε πάντοτε και υποθάλπει την εκμεταλλευτικήν προσπάθειαν των ισχυροτέρων εις βάρος των ασθενεστέρων, εκ παραλλήλου δε την αντιζηλίαν και το μίσος των υποδεεστέρων έναντι των υψηλότερων ισταμένων και δεύτερον, διότι το κράτος δεν είχε πάντοτε την δύναμιν να σταθεί υπεράνω των κοινωνικών τάξεων, των διαβιουσών εντός των ορίων του, απονέμον εκάστη το ίδιον και συγκρατούν τας εγωϊστικάς ορμάς των ισχυροτέρων εις τας έναντι των ασθενεστέρων εκδηλώσεις των. Αντιθέτως, το κράτος υπήρξε συχνότατα όργανον των κυριάρχων τάξεων, τυφλόν κατ’ αρχάς, ηπιώτερων πως και ούτως ειπείν ευπρεπέστερον βραδύτερον, με την άνοδον της ανθρωπότητος επί υψηλότερων εκπολιτιστικών επιπέδων...
…Η οικονομία είναι, κατά την εθνικοσοσιαλιστικήν ιδεολογίαν, εν εκ των βοηθητικών μέσων προς πραγμάτωσιν των κρατικών σκοπών και μάλιστα ουχί το σπουδαιότερον…
…Αποσκορακιστέαι αφ ετέρου κηρύσσονται η κατοχή πλούτου αργού, η απεριόριστος στγκέντρωσις πλούτου εις χείρας λίγων ανθρώπων και ακόμη περισσότερον η απόκτησις πλούτου δι εμπορικών, τραπεζικών και χρηματιστηριακών τεχνασμάτων…
…Τα μέσα ταύτα (προς διευθέτησιν του κοινωνικού ζητήματος) θα ηδυνάμεθα να περιλάβωμεν εις τρεις κυρίως κατηγορίας, την ενίσχυσιν των μέσων παραγωγικών τάξεων εναντίον της κεφαλαιοκρατικής πιέσεως, την ρύθμισιν επί εντελώς νέων βάσεων των σχέσεων εργατών κι εργοδοτών και την ριζικήν αναδιοργάνωσιν των λοιπών πλευρών της λεγομένης κοινωνικής πολιτικής ως και της κρατικής προνοίας και αντιλήψεως…
…Κατά τας ιδεολογίας ταύτας, (ιταλικός φασισμός, γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός) δια να εξαφανισθεί η κρατική μεροληψία, η πολλαπλασιάζουσα τας αφορμάς προστριβών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων και διατηρούσα τας υποδεεστέρας εν διηνεκεί αναβρασμώ, δέον να τοποθετηθούν εις την θέσιν των εναλλασσομένων κομματικών – ταξικών κυβερνήσεων των κοινοβουλευικών κρατών κυβερνήσεις μόνιμαι και πράγματι υπερταξικαί, αποτελούμεναι εκ των ψυχικώς και πνευματικώς αρίστων στοιχείων όλων των τάξεων…