ΑΡΧΕΙΟ -127- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - Gioacchino Volpe
Novissima – Roma - 1941

…Και ούτω τα συνδικάτα έγιναν φασιστικά. Την βάσιν των απετέλεσαν αι ακόλουθοι θεμελιώδεις αρχαί: η εργασία είναι υπέρτατος τίτλος, ο οποίος παρέχει εις τον άνθρωπον το δικαίωμα να είναι πολίτης της κοινωνίας· εργαζόμενοι είναι όσοι αφιερώνουν την ενέργειά των εις την δημιουργίαν και την τελειοποίησιν των φυσικών και πνευματικών αγαθών του ανθρώπου, και αι επαγγελματικαί οργανώσεις οφείλουν να τους περιλάβουν όλους αυτούς· το Έθνος είναι υπεράνω των ατόμων, των τάξεων και των κατηγοριών· η οργάνωσις οφείλει να τείνη εις την καλλιέργεια της έννοιας της πατρίδος και της Εθνικής κοινωνίας υπεράνω της τάξεως, εις την ανάπτυξιν της παραγωγής, εις την εντός της ολότητος ανάδειξιν και όχι την κατάπνιξιν όλων των ικανοτήτων και των δυνάμεων των ατόμων…

…κεντρική και θεμελιώδης ιδέα, ήτο η ιδέα της πλήρους υποταγής του ατομικού δικαίου και του ατομικού συμφέροντος εις τα εθνικά τοιαύτα, της ισότητος των τάξεων, του ηθικού χαρακτήρος και σκοπού του οικονομικού συστήματος. Μεταξύ των άλλων επεδιώκετο, δια υης μετατροπής της εργασίας εις εθνικήν λειτουργίαν, ν’αναλάβη ο εργάτης αποστολήν αξιοπρεπεστέραν και ν’ αποκτήση συνείδησιν της αξιοπρεπείας ταύτης, ν’ απαλλαγή από την αθλιότητα της εργασίας που γίνεται μόνον δια το ημερομίσθιον, να πληρωθή η ζωή του με υψηλότερον περιεχόμενον…

…Ο μπολσεβικισμός ενήργει μέσω της δικτατορίας μιάς τάξεως, ενώ ο φασισμός μέσω της δικτατορίας του Κράτους εφ’ όλων των τάξεων· ο πρώτος κατέστρεφε τας άλλας τάξεις, ενώ ο δεύτερος τας οδήγει εις μιαν οργανικήν συνεργασίαν· ο πρώτος εβασίζετο επί του παλαιού ιστορικού υλισμού, ενώ ο δεύτερος απέκρουε τον υλισμόν και παρείχε μεγάλην θέσιν εις τας ιδεολογικάς δυνάμεις της ζωής· ο πρώτος ηρνείτο την ιστορίαν και εγνώριζε μόνον την αφηρημένην δημιουργίαν, επιβαλλομένην από μίαν μικράν ολιγαρχίαν, κατά μέγα μέρος της ξένην προς την χώραν και τους κατοίκους της, ενώ ο δεύτερος συνεδέετο με τα βαθέα στρώματα του ιταλικού έθνους, εχρησιμοποίει όλα τα ζωτικά στοιχεία των, και μολονότι εχρησιμοποίει το μαστίγιον κατά διαφόρων συνηθειών, συμφερόντων, πνευματικών διαθέσεων των Ιταλών, με τον σκοπόν να δώσει εις αυτούς ένα νέον τόνον ζωής, προσηρμόζετο όμως εις την ιστορικήν διαμορφωτικήν εξέλιξιν του Έθνους και του Κράτους…