ΑΡΧΕΙΟ -75- ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
Σίτσα Καραϊσκάκη – Χέρμαν Φέστ
Ελεύθερη Σκέψις – Αθήνα 1991 - Α’ έκδοση 1934Το κυριώτερον πλήθος των Εβραίων ήλθεν εις την Ρωσσίαν κατόπιν της διαιρέσεως της Πολωνίας εις 3 μέρη κατά τα τέλη του 18 αιώνος. Από την εποχήν αυτήν έγινε η Ρωσσία, η οποία δεν εγνώριζε πριν σχεδόν Εβραίους, η κυριοτέρα φωλεά των Εβραίων εις τον κόσμον. Το γεγονός τούτο ήτο προορισμένον να παίξει μεγάλον ρόλον εις την περαιτέρω ιστορίαν της Ρωσσίας…
…Ο κοινωνικός παρασιτισμός των Ιουδαίων εξελίσσετο ανενόχλητος. Ακόμη κατά το 1890 έζει εις την Ρωσσίαν ένα τέταρτον του εκατομμυρίου Ιουδαίων εκ της πωλήσεως οινοπνεύματος εις τους χωρικούς…
…Εις τας χείρας των Εβραίων συνεκεντρούντο ολίγον κατ’ ολίγον μέγα μέρος πλούτου, όχι μόνον των αποικισμών αλλά και ολοκλήρου του ρωσσικού κράτους. Κατά την προεπαναστατικήν περίοδον, μεγάλος αριθμός τραπεζών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ευρίσκετο εις χείρας Εβραίων…
…Η φυσική κλίσις ενός μεγάλου μέρους των Εβραίων επαναστατών δια τας ιδέας του διεθνούς σοσιαλισμού, εξηγείται από της ονομαζομένης ιουδαϊκής αφομοιώσεως. Οι αφομοιούμενοι είναι άνθρωποι που εξερριζώθησαν από την ιδικήν των εθνικήν γην, που απεσπάσθησαν από τον εθνικόν των πολιτισμόν χωρίς όμως να δυνηθούν να αφομοιωθούν οργανικώς εις ένα άλλο περιβάλλον, εις έναν άλλον εθνικόν πολιτισμόν. Είναι άνθρωποι που στέκονται μεταξύ και έξω των εθνών και των πολιτισμών, άνθρωποι που διάκεινται εχθρικώς προς κάθε τι το εθνκόν και οργανικόν, πρεσβεύουν δε τον τεχνητόν διεθνισμόν.
«Αυτοί, οι Εβραίοι αφομοιούμενοι» γράφει ο Κλάτσκιν, ένας εκ των περιφημοτέρων εθνικών Εβραίων συγγραφέων «είναι ευχαρίστως κοσμοπολίται. Χωρίς ρίζας δεν δύνανται να αισθανθούν τας μυστικάς δυνάμεις του Εθνικού Πνεύματος. Γίνονται ευχαρίστως ερμηνευταί και μεσίται των διαφόρων εθνικών πολιτισμών, τους ανακατεύουν και τους νοθεύουν, επειδή περιφρονούν κάθε οργανικόν σύνολον… δεν έχουν πουθενά ειδικώς πατρίδα, μα παντού βρίσκουν πατρίδα, είναι ευχαρίστως ριοσπαστικοί και υπερμοντέρνοι, είναι αρνηταί, αναποδογυρίζουν τας αξίας, είναι αναχικοί, γυμνές ψυχές, χρεωκοπημένοι, που έχασαν την εθνικήν των υπόστασιν, προλετάριοι της διανοήσεως, δεν ευρίσκουν πουθενά ησυχίαν είναι οι κρίκοι που απεσπάσθησαν από την αλυσίδα της ιστορίας. Ο ιδεαλισμός των είναι πάντοτε ύποπτος επειή είναι εύκολο σ’ έναν που δεν έχει ρίζας να ελευθερωθεί από τα καθιερωμένα να γίνει ιεραπόστολος της ελευθερίας και ζηλωτής μιας νέας ιδέας. Διαταράσσουν και συγχέουν τα πάντα. Εφευρίσκουν συγγενείας και παρομοιώσεις μεταξύ αντιθέσεων, συνδυάζουν τα ασυνδύαστα…
…Οι γνωστότατοι Εβραίοι προϊστάμενοι της ΤΣΕΚΑ εν ταις επαρχίαις ήσαν:
ο Γκολοστσεκίν, Γιουρόβσκι, Σαφάρωφ, οίτινες μαζί με τον Σβερτλώφ ήσαν οι οργανωταί του φόνου της οικογενείας του Τσάρου. Ο Μπέλα Κούν, ο «δήμιος της Κριμαίας». Ο Κον ο «δήμιος του Χάρκοφ». Ο Λάντερ επιτετραμμένος της ΤΣΕΚΑ εις τον Βόρειο Καύκασο. Ο Πούπκο ο διάδοχός του. Ο Κατσενελσόν απεσταλμένος της ΤΣΕΚΑ εις τον υπερκαύκασον. Ο Νάχιμσκι αρχηγός ΤΣΕΚΑ και στρατιωτικός επιτετραμμένος εις Γιάροσλαβ. Ο Βάϊνμπεργκ, αρχηγός της ΤΣΕΚΑ εις το Σάραντοβ. Η Μάϊζελ Κέντρωφ η «δήμιοε του βορρά».
Τα γεγονότα όλα αυτά μας λέγουν ότι ο σπουδαιότατος ρόλος τον οποίον έπαιξαν οι Εβραίοι εις την οργάνωσιν και διοίκησιν της ΤΣΕΚΑ είναι αποδεδειγμένος…
Σχετικά με τους Εβραίους στον κομμουνισμό:
http://www.zundelsite.org/english/jews-under-stalin/index.html