ΑΡΧΕΙΟ -8- ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ

ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ

Φυλή: Όρος της Βιολογίας, χρησιμοποιούμενος ειδικώς δια τον άνθρωπον και υπό Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πολιτικής… Βιολογικώς, φυλή είναι μια Συστηματική κατηγορία εις την κλίμακα ταξινομήσεως των οργανισμών η οποία είναι αμέσως κατωτέρα του είδους, της βασικής Βιολογικής και Συστηματικής μονάδος. Ο σημερινός άνθρωπος ανήκει εις το είδος Homo sapiens είναι δε πολυτυπικόν είδος, δηλαδή είδος που αποτελείται από περισσότερους του ενός τύπους έκαστος των οποίων συνιστά και μια μεγάλη ανθρώπινη ομάδα η οποία καλείται φυλή. Συμφώνως προς τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα ως ανθρώπινη φυλή ορίζεται σύνολο ατόμων τα οποία έχουν κοινό γονιδιακό απόθεμα (gene pool) διάφορο του γονιδιακού αποθέματος άλλων ομάδων. Ως κριτήρια διακρίσεως των φυλών χρησιμοποιούνται τόσο σωματικά γνωρίσματα ( κρανιακοί δείκται, ρινικοί δείκται, δείκτης προσώπου, σκελετός, ύψος χρώμα δέρματος, οφθαλμών, χρωματισμός και είδος τριχών κεφαλής κλπ) όσον και βιοχημικά (ομάδαι αίματος, παράγων ρέζους, ενζυμικά συστήματα κλπ)
Διακρίνομεν τρεις μεγάλας φυλετικάς ομάδας: α) Την Λευκήν ή Καυκασία, β) Την Κίτρινην ή Μογγολοειδήν, γ) Την Μαύρην ή Νεγροειδήν.
Ο κλάδος της Φυσικής Ανθρωπολογίας ο οποίος ασχολείται με την αναγνώρησιν και την κατάταξην των φυλών καλείται Φυλογνωσία (Rassenkunde).
Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
-------


Η φυλή – εφόσον δεν μειχθεί με άλλας – διατηρεί σταθερώς εις τους αιώνας απάσας τας προγονικάς της ιδιότητας αναλλοιώτους.
Η φυλή δεν είναι μόνον εν σύνολον ανθρώπων με κοινάς σωματικάς, πνευματικάς και ψυχικάς ιδιότητας. Είναι μια βιολογική οντότης με υπερχρόνιον έκτασιν, με ιδίαν ψυχήν, με κοινάς αναμνήσεις εκ του παρελθόντος και πόθους δια το μέλλον. Αποτελείται εξ ανθρώπων συγγενών μεταξύ των, συνδεομένων δια των αρρήκτων δεσμών του κοινού αίματος και εχόντων κοινήν νοοτροπίαν, την φυλετικήν νοοτροπίαν.
Φυλετική ψυχή είναι η υπερτέρα σύνθεσις των ψυχικών ιδιοτήτων των ατόμων της φυλής.
Ιδανικά της φυλής είναι το σύνολον των αγιοτέρων πόθων αυτής, των σμιλευθέντων υπό της φυλετικής ψυχής επί σειράς γενεών και ανυψωμένων εις την υπερτάτην σφαίραν της συναισθηματικής της υπάρξεως. Τα ιδανικά της φυλής δεν παραμένουν στατικά, αλλά βραδέως εν τω χρόνω ανανεούνται, μεταλλάσσουν και διευρύνονται υπό την επίδρασιν και των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων, όντα όμως πάντοτε δημιουργήματα της φυλετικής ψυχής.
Δημήτριος Δημόπουλος ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ
--------


Η φυλή, ουσιαστικώς, είναι συνάρτησις όμοιων νευροψυχικών λειτουργιών και σωματικών ιδιοτήτων, που καθορίζονται από την πρόκληση του περιβάλλοντος, την επίδρασή του στο βιολογικό υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την ανταπόκρισή του με συστήματα σκέψεων και ενεργειών, αναλόγων με τη φύση της προκλήσεως σε όλα τα επίπεδα, καθώς και από τους νόμους της Κληρονομικότητας που αποτελούν την βάση της Βιολογίας.
Η φυλή είναι κυριαρχικός φορεύς, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τα άτομα που την αποτελούν, σε μια καθολική και καθορισμένη οντότητα χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, με δική της Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ανδρέας Δενδρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
--------


Τα χαρακτηριστικά της φυλής διαμορφώνονται, οι δοξασίες της, οι θεσμοί της, οι τέχνες της με μια λέξη όλα τα στοιχεία του πολιτισμού της, γίνονται η εξωτερική έκφραση της ψυχής της.
Η επίδραση της φυλής είναι τόσο μεγάλη ώστε κυριαρχεί πάνω στα ειδικά χαρακτηριστικά της ψυχής των όχλων.
Όσο πιο δυνατή είναι η ψυχή της φυλής, τόσο έντονα είναι και τα χαρακτηριστικά των όχλων.
Gustave Le Bon ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΛΩΝ

…Το σύνολο των ψυχολογικών στοιχείων, τα οποία είναι ευδιάκριτα σε κάθε άτομο της φυλής, αποτελεί εκείνο που ονομάζεται εθνικός χαρακτήρας κάθε λαού…

…Η ταυτότητα που ανευρίσκουμε στην διανοητική, πνευματική ιδιοσύνθεση (ιδιοσυστασία) της πλειοψηφίας των ατόμων μιας φυλής, έχει σαν αιτία φυσιολογικούς και απλούστατους λόγους… Κάθε άτομο δεν είναι μόνο ένα προϊόν των άμεσων γονέων του, αλλά αποτελεί συγχρόνως και προϊόν της ίδιας της φυλής…

…Η πνευματική-διανοητική ιδιοσύνθεση κάθε λαού έχει θεμελιώδη αμετάβλητα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε φυσικού είδους, αλλά έχει επίσης και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, τα οποία εύκολα μεταβάλλονται. Αυτά τα δευτερογενή χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία μεταβάλλονται αναλόγως του περιβάλλοντος, των περιστάσεων, της αγωγής και διαφόρων άλλων παραγόντων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πιο ουσιαστικό: ότι στην πνευματική-διανοητική ιδιοσύνθεσή μας υπάρχουν πάντα κάποια ενδεχόμενα χαρακτηριστικά, στα οποία οι περιστάσεις δεν παρέχουν πάντα την ευκαιρία να εκδηλωθούν… Ακριβώς εξ αιτίας αυτών των δευτερευόντων χαρακτηριστικών που τίθενται σε ενέργεια λόγω εξαιρετικών γεγονότων, οι πρωτοστάτες των μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών μεταβολών, είναι σαν άνθρωποι ανωτέρας φύσεως – εν είδει κολοσσών- που μπροστά τους εμείς φαινόμαστε σαν εκφυλισμένα παιδιά…

…Τα ανώτερα έθνη ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους, βάσει του χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς έχει μεγάλη κοινωνική σημασία. Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται με τον συνδυασμό – σε αναλογία που ποικίλλει – των διαφόρων στοιχείων τα οποία οι φυσιολόγοι ονομάζουν τώρα αισθήματα.
Μεταξύ των στοιχείων που διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο είναι προπάντων η επιμονή, η δραστηριότητα, η ικανότητα του να μπορεί να είναι κάποιος κύριος του εαυτού του, δηλ. ιδιότητες κατά το πλείστον παραγόμενες από τη θέληση. Ακόμα θα μνημονεύσουμε μεταξύ των θεμελιωδών στοιχείων του χαρακτήρος την ηθικότητα αν και αποτελεί σύνθεση πολύπλοκων αισθημάτων. Τον όρο ηθικότητα τον εκλαμβάνουμε και τον εννοούμε σαν κληρονομικό σεβασμό και υποταγή στους κανόνες επί των οποίων στηρίζεται η ύπαρξη κάθε κοινωνίας…

…Μόνον ένας κατ’ επίφαση λαός αλλάζει αιφνιδίως τη γλώσσα του, την ιδιοσυστασία του, τις δοξασίες ή τις τέχνες του. Για να συντελεστούν στην πραγματικότητα τέτοιου είδους μεταβολές, θάπρεπε να ‘χει κανείς την δύναμη να μεταβάλλει την ίδια την ψυχή αυτού του λαού…

…Στις κατώτερες φυλές, όλα τα άτομα, ακόμα και αυτά του ίδιου φύλου. έχουν το ίδιο περίπου πνευματικό επίπεδο. Σ’ αυτές τιε φυλές όλα τα άτομα ομοιάζουν μεταξύ τους, παριστάνοντας έτσι την τέλεια εικόνα της ισότητας, που ονειρεύονται οι νεότεροι κοινωνιολόγοι. Στις ανώτερες φυλές, ο νόμος είναι η διανοητική ανισότητα των ατόμων και των φύλων…

…Μπορούμε να πούμε ότι κάθε ανώτερος λαός από διανοητικής απόψεως, συνιστά ένα είδος κλιμακωτής πυραμίδας, της οποίας το κατώτερο και μεγαλύτερο μέρος απαρτίζεται από πλατειά στρώματα, η δε κορυφή της πυραμίδας συνίσταται από ελάχιστη μερίδα σοφών, εφευρετών, καλλιτεχνών, συγγραφέων, το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα απείρως μικρότερο του υπολοίπου πληθυσμού, που αυτό και μόνον συνιστά τον ανώτατο όρο, το άκρον άωτον κάθε χώρας, στη διανοητική κλίμακα του πληθυσμού. Θα αρκούσε να εξαφανίσει κανείς αυτό το άκρο, για να αισθανθεί να εξαφανίζεται ταυτόχρονα, ό,τι αποτελεί την δόξα ενός έθνους…

ΝΟΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ- ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΛΕ ΜΠΟΝ


--------


Η φυλή η ελληνική, όσο και να ανακατώθηκε με άλλες φυλές, δεν έχασε το εγώ της και γι αυτό έμεινε ελληνικό έθνος από τον παμπάλαιο καιρό ίσαμε σήμερα. Άλλαξε, ναι, μα δε γέρασε, γιατί οι φυλές δε γερνούν, μόνο ξεφτούνε κάποτε, ξεχάνονται και χάνονται. Αλλά η ελληνική φυλή ως τώρα δε λησμονήθηκε, δε χάθηκε, δεν ξέφτησε, πάντα ανανεώνεται και θυμάται και ζει ξέχωρα από τις άλλες.
Η τύχη και οι περιστάσεις και οι πολιτικοί θεσμοί και οι θρησκείες δεν ορίζουν αυτά τον προορισμό της φυλής. Ο χαρακτήρας της κι ο νους της, οι κληρονόμοι, αυτοί την κυβερνούν.
Μπορεί να μελετηθεί η ράτσα σαν κάτι απόλυτο, ξεχωριστό από τα σημάδια του πολιτισμού ή της απολιτισιάς της; Ξεχωριστό από τα δημιουργήματά της, από την παράδοσή της, από τους αποθαμένους της; Ξεχωριστό από το χώμα, που επάνω του καρφώνεται και κλώθει τη ζωή της; Η φυλή και η πατρίδα της πρέπει να σπουδάζονται μαζί.
Ίων Δραγούμης – ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ
--------


Όταν ένας λαός δεν στηρίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύπαρξής του, που του δόθηκαν από τη φύση και φύτεψαν τις ρίζες τους στο αίμα του, δεν έχει πια το δικαίωμα να παραπονιέται για το χαμό της γήινης ύπαρξής του.
Οι λαοί που αρνούνται να διαφυλάξουν την αγνότητα της ράτσας τους αρνούνται συγχρόνως στον ίδιο τον εαυτό τους την ικανότητα ν’ αντιδράσει και να σταθεί ενωμένος σε κάθε εκδήλωση.
Ο άνθρωπος δεν έχει παρά ένα μονάχα ιερό δικαίωμα κι αυτό το δικαίωμα είναι ταυτόχρονα το πιο απαράβατο απ’ τα καθήκοντά του: να προφυλάξει την αγνότητα του αίματός του για να διατηρηθεί ότι καλύτερο υπάρχει μέσα στην ανθρωπότητα που θα την οδηγήσει και θα την κάνει ικανή ν’ αναπτύξει τα ανώτερα προνομιούχα πλάσματά της.
Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των φυλών είναι τα ακόλουθα:
α) Κατάπτωση της στάθμης της ανώτερης ράτσας.
β) Φυσική και διανοητική επαναστροφή και σαν συνέχεια, εμφάνιση ενός είδους μαρασμού που τα συνεπακόλουθά του είναι αργά αλλά αναπόφευκτα.
Adolf Hitler Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ
--------


Η Κραυγή δεν είναι δική σου. Δεν μιλάς εσύ, μιλούν αρίφνητοι πρόγονοι με το στόμα σου. Δεν πεθυμάς εσύ· πεθυμούν αρίφνητες γενεές απόγονοι με την καρδιά σου. Οι νεκροί σου δεν κείτουνται στο χώμα. Γενήκαν πουλιά, δέντρα, αγέρας. Κάθεσαι στον ίσκιο τους, θρέφεσαι με τη σάρκα τους, αναπνές το χνότο τους. Γενήκαν ιδέες και πάθη κι ορίζουν τη βουλή σου και την πράξη…
…Η ράτσα σου είναι το μεγάλο σώμα, το περασμένο, το τωρινό, και το μελλούμενο. Εσύ είσαι μια λιγοστή έκφραση, αυτή είναι το πρόσωπο. Εσύ είσαι ο ίσκιος, αυτή το κρέας…
…Κάθε σου πράξη αντιχτυπάει σε χιλιάδες μοίρες. Ως περπατάς, ανοίγεις, δημιουργάς την κοίτη όπου θα μπει και θα οδέψει ο ποταμός των απογόνων. Όταν φοβάσαι, ο φόβος διακλαδώνεται σε αναρίθμητες γενεές και εξευτελίζεις αναρίθμητες ψυχές μπροστά και πίσω σου. Όταν υψώνεσαι σε μια γενναία πράξη, η ράτσα σου αλάκερη υψώνεται κι αντρειεύει. «Δεν είμαι ένας! Δεν είμαι ένας!» Τ’ όραμα τούτο κάθε στιγμή να σε καίει…
…Το πρώτο χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιό τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει…
Νίκος Καζαντζάκης ΑΣΚΗΤΙΚΗ
--------

Η Λυθία λίθος της κρίσεως των φυλών είναι ο εξ αυτών δημιουργούμενος πολιτισμός.
Ο πολιτισμός είναι αδιάσπαστος ενότης πνευματικών αξιών κεντρομόλων περί μίαν ηθικήν ιδέαν. Ο πολιτισμός είναι υπερατομικός επιζών των θνησκόντων ατόμων, διατηρούμενος και ανερχόμενος ή παρακμάζων και καταστρεφόμενος, αναλόγως προς την εξέλιξιν της φυλής εκ της οποίας απορρέει.
Όταν παραγκωνιστεί ο πολιτισμός που είναι η υπερτέρα εκδήλωσις της ζωής της φυλής, τότε η υλική πρόοδος θα συντελήται εις βάρος της υπάρξεως της ίδιας της φυλής, η οποία αν εγκαίρως δεν αποκαταστήσει τα πράγματα εις την φυσικήν των τάξην, θα αφανισθεί μοιραίως και ανηλεώς.
Κώστας Πλεύρης ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
--------
…Οι μεγάλοι άντρες είναι ένα κομμάτι του κληροδοτήματος της Φυλής μας μέσα στο πλαίσιο της φυλετικής τους συστάσεως…

…δεν μένει παρά να παραδεχθούμε ότι ποτέ δεν γεννήθηκε μια πραγματική διάνοια σε κάποιο λαό που να μην είχε κληρονομήσει κάποιες ιδιότητες από τους προγόνους της…

…Αν σήμερα είμαστε ικανοί σαν λαός, να πραγματοποιήσουμε ένα επίτευγμα, το οφείλουμε στις φυλετικές ιδιότητες οι οποίες ήταν ήδη παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Και στο μέλλον θα είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε κάθε επίτευγμα που θα μπορεί να γίνει μέσω των γιών και των εγγονών μας…

…Αυτό που είμαστε και αυτό που μπορούμε να κατακτήσουμε σαν λαός το καθορίζει η εθνική μας σύσταση…

…Ο μόνος και πραγματικός πλούτος του λαού μας είναι η βιοψυχική δύναμή του. Τα υλικά αγαθά αυτού του κόσμου μπορούμε να τα απωλέσουμε μόνο σαν λαός ή άτομα μεμονωμένα. Αυτή η απώλεια δεν θα μας επιφέρει μεγάλες συνέπειες εφόσον προσπαθούμε να διατηρήσουμε αμόλυντη την βιολογική και ψυχική μας υγεία σαν έθνος ενωμένο, γιατί διατηρώντας την βιοψυχική μας δύναμη μπορούμε να ξαναποκτήσουμε, σε οποιαδήποτε στιγμή, τα χαμένα υλικά αγαθά…

…Το μόνο που διατηρεί και δίνει ζωή στους Λαούς με χιλιετή παράδοση είναι η βιοψυχική κληρονομική ικανότητά τους. Αυτά που έχουν τυχαία καθιερωθεί σε έναν λαό δεν είναι τίποτα. Η εθνική του σύσταση είναι το παν…

…Η μοίρα ενός λαού εξαρτάται από την φυλή στην οποία ανήκει…

…Οι άνδρες που είναι πραγματικά ικανοί να δημιουργήσουν μεγάλα έργα πρέπει να μάθουν να επιλέγουν Μητέρες που να τους εγγυώνται παιδιά άξια και ικανά να συνεχίσουν, να υπερασπιστούν και να τελειοποιήσουν αυτά τα έργα. Και οι αληθινά αξιόλογες γυναίκες, αν θέλουν πραγματικά να τις εκτιμούν και να τις σέβονται με ειλικρινή τρόπο, πρέπει να μάθουν να πληρούν την υπέρτατη αποστολή που τους ανέθεσε η Φύση: να είναι άξιες Μητέρες και Σύζυγοι…
ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΓΗ – Walther Darre

____